تبلیغات
پژوهش و تحقیقات آزاد - تحریف دین تاچه حد؟!
پژوهش و تحقیقات آزاد

آزادی ذهن

تحریف دین تاچه حد؟!

چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391

تحریف دین

تحریف دین

نظریه های امروزی در مورد خدا،دین وانسان را خوانده اید؟

متوجه ویژگی مشترک همه یآن ها شده اید؟

"خدایی وجودندارد"

"خدا،توهمی ارضا کننده کننده،زاییده ذهن بشراست"

"شمایک خدا هستید"

"به واسطه ی هوشیاری ودرکتان،شمایک خالق هستید"

"شماازنسل میمون ها،تکامل یافته اید"

"هرچه می خواهی انجام بده"

"موجودات بیگانه پشت پرده معجزات کتب مقدس شمابودند"

"شماازاصل،توسط موجودات بیگانه آفریده شدید"

طبقه ممتاز،دین رابه عنوان ابزاری برای کنترل،به وجودآورد.

اگرشمایکی از موضوعات بالا راباوردارید،دردام برنامه ای جهانی افتاده اید.برنامه ای که هدفش،گمراه کردن شماازراه حقیقت است.باحذف خدااززندگی شما،این برنامه شمارابه توجه وتمرکزروی لذات ومنفعت های دنیوی،فریب می دهد.وتمرکزروی پاداش های این دنیا،نه پاراش های زندگی پس از مرگ.آنزمان است که شماابزاری هستیددردستان طبقهی ممتاز.چون جهان دجال،برمبنای لذات ومصرف است.به همین دلیل است که درس اول دین شیطان این است:

"هرچه می خواهی،انجام بده"

اگردین،توسط انسان،موجودات بیگانه یاطبقه ی ممتاز،به عنوان ابزاری برای کنترل به وجودامده بود.

دین مسیح(ع)را چه کسانی سرکوب می کردند؟رومیان ویهودیان وکافران.

چه کسانی دین حضرت مسیح(ع)راتبلیغ کردند؟رومیان وکافران ویهودیان.

به نظرشما دراین دین جدیدمسیح میتوان خدای واحد عیسی مسیح را پیداکرد؟ایا این دین به شدت تحریف نشده؟

چرا ادیان کافرهیچ گاه بایکدیگرجنگ وستیزی ندارند؟

درحالی که تمامی اعتقادات یکتاپرستی،توسط کافران صاحب قدرت مورد حمله واقع شده اند؟

چرا فقط پیامبران راستین خداوند،موردحمله طبقه ممتازقرارگرفته اند؟

چون یک دین یکتاپرستی،چیزی است که بشریت را ازظلم حکومت استبدادگران رهامی کند.وبه همین دلیل است که این دین،نهایت تهدید برای انهایی است که در قدرت هستند.

"درعهدجدید،قرآن"

درجهان پراز فریب ما،همیشه این گونه با حقیقت،برخورد می شود.

درعهدقدیم،موسی وفرعون.

حال به ادیان کفردر دنیاتوجه کنیدوازخودتان بپرسید:

"چراکسی باهیچ کدام ازاین ادیان،مبارزه نکرده است؟"

هیچ یک ازاین ادیان،تاکنون مورد مخالفت صاحبان قدرت قرار نگرفته اند.

ازخودتان بپرسیدچرا.

این گونه می توانید بفهمیدکدام ادیان توسط طبقه ممتازبه وجود امده اند وکدام یک نه.حقیقت این است که همیشه یک خداویک پیام،پشت همه ادیان واقعی بوده است.ضرورتاً،یک مومن واقعی بایستی به پیام موسی(ع)،عیسی (ع)ومحمد(ص)،به عنوان"یک پیام"،باورداشته باشد؛به عنوان یک دین.

اماامروزه،این همه تفاوت درادیان،برای چیست؟

چراوحدت ویگانگی،بین ادیان یکتاپرست وجود ندارد؟حتی بین فرقه های یک دین یکتا پرستی نیز،وحدت ویگانگی وجود ندارد.

چرا؟

اگرچه ادیان یکتاپرست،توسط انسان به وجودنیامده،اما همه ان ها،تحریف شده اند.

بیایید سفری به ادیان یکتاپرست داشته باشیم تابفهمیم ان ها چگونه مورد تحریف قرار گرفتند.

وریشه این تفاوت هادر کجاست؟

بیاییدبادین یهود وکتاب مقدس تورات شروع کنیم.

پادشاهی یهودیان،توسط چه کسی نابودشد؟بخت النصر،پادشاه بابلیان.آن هایهودیان رادرسرزمین مقدس شکست دادند.وحکومت پادشاهی انان را متلاشی کردند.فقط همین نبود،بلکه ان هارابه عنوان برده به عراق وبابل بردند.ویهودیان ازدین واقعی خداوند جداومحروم شدند؛برای مدت قابل ملاحظه ای.آن ها تحت تاثیرحکومت دیکتاتوری وستمگری بابلی ها قرارگرفتند.وان جابود که بسیاری از تحریفات در دین موسی(ع)به وقوع انجامید.این اتفاق در بابل رخ داد.

"تلمود"کجا وبه دست چه کسانی نوشته شد؟کتاب"تلمود"توسط 70خاخام که دربابل بودند،نوشته شد.واکنون این کتاب،قانون وکانون مرکزی دین یهود می باشد.

"تلمود"،توسط بشرنوشته شد.آنها تورات را ترک کردند واز تلمود پیروی می کنند.وتلمود توسط خاخام هایی نوشته شدکه تحت تاثیر حکومت ومحیط بابل بودند.در حالی که تورات ازطرف خداوند آمده بود.

هدف ازتلمود،طرح هایی برای احاطه براورشلیم ومعبد سلیمان بود.وآن اهداف،به میزان زیادی به اهداف واساس انجمن های مخفی،مقید ووابسته بود.در حالی که سلیمان پیامبر،ازطرح های شیطانی انها مبرا است.

معبدسلیمان خرافه ودروغ است.چیزی به نام معبد سلیمان وجود ندارد.چه کسی مسجدراساخت؟یعقوب(ع).سلیمان کسی است که بنای مسجدراگذاشت وان رادر طول دوران حکومتش توسعه داد.آن جا معبد نبود،یک مسجدبود.سلیمان پیامبر،مسجدالاقصی رادرراه خداتوسعه داد.وبا وجودی که تمامی پیامبران،حقیقت امدن پیامبران اینده وکتب مقدسشان را به مردم زمان خویش معرفی وتایید کردند.

ولی بازهم رهبران فاسد،باحقیقت مبارزه کردند.

آیه101"بقره"

«وهنگامی که فرستاده ای از سوی خدا به سراغ شان امد،درحالی که  با نشانه هایی که نزد ان ها بود،مطابقت داشت،جمعی از انان که دارای کتاب بودند،کتاب خدا را پشت سرانداختند،گویی اصلا ازان خبر ندارند.بنابراین ان ها کتاب خداوند راپشت سر انداختند.»

وقتی رسول الله امد،ان ها نمی خواستند ازاو پیروی کنند.ازچه چیزی پیروی کردند؟

از ان چه شیاطین ،درعصرسلیمان برمردم می خواندند،پیروی می کردند.به این معنی که شیاطین،به مردم سحر وجادو می اموختند.

السدی در تفسیر این ایه می گوید:

«سلیمان فهمید که شیاطین،به مردم سحروجادومی آموزند.بنابر این او تمامی دستور العمل هاوکتاب هایشان را جمع اوری کرد وان هاراازشیاطین ومردم گرفت وقانونی گذاشت که هرکس سحروجادو بیاموزد یا انجام دهد یا اموزش دهد،اعدام خواهدشد»

اوتمام ان کتاب هارا دفن کرد.می گویندزیر تختش، ان ها رادفن کرد.

حال شما می دانید که چراطرح های اصلی این انجمن های مخفی ،

احیای "معبدسلیمان"،وحفاری های نزدیک مسجد الاقصی،برای دست یابی به"گنج مدفون شده "است.به همین دلیل،مسجدراتوطئه های بزرگی احاطه کرده.

فلسطین مهمترین قسمت ازتوطئه جهانی است وارام ارم برای ظهور واقعی دجال اماده می شود.

شما عمداکنترل شده اید تا این گونه فکر کنید تا اگرمسجد ویران شد شمامتوجه نشوید.


bazo.pro
سه شنبه پانزدهم خرداد 1397 ساعت 16 و 35 دقیقه و 27 ثانیه
комплект резинок для фитнеса
будпорт резинки для фитнеса
резинка для фитнеса зеларт l
фитнес резинка сумы
фитнес резинка украина
купить набір фитнес резинку
Lon
یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1397 ساعت 18 و 19 دقیقه و 39 ثانیه
Ιts wonderfu as your other posts : D, regards for putting up.
"The rewards for those who persevere far exceed the pain that must precede the victory." by Ted W.
Engstrom.
займ на карту онлайн 24 часа
شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1397 ساعت 08 و 53 دقیقه و 00 ثانیه
круглосуточный сервис онлайн займов
где быстро взять деньги украина
займ онлайн украина
круглосуточно займ на карту
кредит онлайн на банковскую
взять кредит срочно на карту без отказа
кредит за 5 минут по паспорту
Blundering Ben
یکشنبه نوزدهم فروردین 1397 ساعت 22 و 27 دقیقه و 15 ثانیه
Resumes, especially people which are detail by detail, should stick to
this period of an executive summary, if you should be including the exact
same.
Robert's Blow Boy
یکشنبه نوزدهم فروردین 1397 ساعت 06 و 25 دقیقه و 12 ثانیه
If I should see so much as one bit of a carrot !
Robert's BJ boy
یکشنبه نوزدهم فروردین 1397 ساعت 03 و 00 دقیقه و 31 ثانیه
It is high time we set our resolutions the brand new Year 2013.
Robert's BJ boy
یکشنبه نوزدهم فروردین 1397 ساعت 01 و 06 دقیقه و 56 ثانیه
But interest in the topic has not yet waned.
garciniacambogiapremium.net
شنبه هجدهم فروردین 1397 ساعت 17 و 24 دقیقه و 06 ثانیه
Have been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net
شنبه هجدهم فروردین 1397 ساعت 15 و 22 دقیقه و 40 ثانیه
Have been taking little over a month.
joma jewellery cheltenham
چهارشنبه پانزدهم فروردین 1397 ساعت 08 و 02 دقیقه و 57 ثانیه
They arrive in a multitude of colours with glittering disco balls
or in a more easy fashion of plain or faceted balls.
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه چهاردهم فروردین 1397 ساعت 23 و 58 دقیقه و 09 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
Joma Jewellery a little
دوشنبه سیزدهم فروردین 1397 ساعت 07 و 47 دقیقه و 13 ثانیه
When you need a technique to maintain your jewelry neat and organized you should definitely check out my Hub on DIY Jewelry
Organizers , as well.
Robert's BJ boy
دوشنبه سیزدهم فروردین 1397 ساعت 05 و 58 دقیقه و 04 ثانیه
Once you think of summer time, do you consider about having an icy cold Coca Cola waiting for you when you go back home?
joma jewellery real silver
یکشنبه دوازدهم فروردین 1397 ساعت 21 و 45 دقیقه و 27 ثانیه
This mega promotion is brought to you by ATLAS in association with The Dubai Gold and Jewelry Group (DGJG).
What's Mala?
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه یکم مهر 1396 ساعت 18 و 58 دقیقه و 51 ثانیه
It's in fact very complex in this busy life to listen news on TV, thus I
just use web for that purpose, and take the hottest news.
http://freidatemplet.blog.fc2.com/blog-date-201507.html
دوشنبه شانزدهم مرداد 1396 ساعت 04 و 08 دقیقه و 44 ثانیه
WOW just what I was searching for. Came here by searching for foot pain between toes
andreedasso.soup.io
جمعه سیزدهم مرداد 1396 ساعت 16 و 08 دقیقه و 13 ثانیه
Ahaa, its pleasant dialogue on the topic of this paragraph at this place at this weblog,
I have read all that, so now me also commenting here.
Foot Pain
سه شنبه سوم مرداد 1396 ساعت 20 و 18 دقیقه و 40 ثانیه
Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you
access consistently fast.
manicure
پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1396 ساعت 17 و 57 دقیقه و 08 ثانیه
Great post.
BHW
دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1396 ساعت 14 و 12 دقیقه و 03 ثانیه
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm definitely enjoying your blog and look forward
to new posts.
manicure
پنجشنبه هفدهم فروردین 1396 ساعت 14 و 54 دقیقه و 29 ثانیه
First of all I would like to say wonderful blog!
I had a quick question which I'd like to ask if
you don't mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing.
I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts
out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes
are usually wasted simply just trying to figure out how
to begin. Any suggestions or hints? Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها